รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อมที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  ชื่อบทความ (Eng)  Core Value of Using Morhom Affecting the Marketing Mixed of Consumers in Muang District, Phrae Province
  ผู้เขียน  ภาศิริ เขตปิยรัตน์
  ข้อมูลผู้เขียน  *บริหารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต (บธ.ด.) สาขาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจ􀃎ำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อมที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้บริโภคที่เคยใช้ผ้าหม้อห้อม จำนวน 400 คน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและสมการโครงสร้างด้วยเทคนิค SEM ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อมและด้านส่วนประสมทางการตลาด ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง พบว่า ค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกทางตรงกับส่วนประสมทางการตลาด และโมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไคสแควร์ เท่ากับ 18.71 ที่องศาอิสระเท่ากับ 13 ค่า p-value เท่ากับ 0.132 ดัชนี GFI เท่ากับ 0.99 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.032 ซึ่งอธิบายได้ว่า ปัจจัยค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อมมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 1.00
  คำสำคัญ ค่านิยมต่อการใช้ผ้าหม้อห้อม, ส่วนประสมทางการตลาด, ผ้าหม้อห้อม
  Abstract
     This research aimed to investigated the value of using Morhom affecting the marketing mixed of consumers in Muang district, Phrae province. The sample size that used in this research was 400 samples. The procedure of this research was comprised of quantitative research method with questionnaires. The statistic methods used in data analysis were Descriptive Statistics to find percentage, average, standard deviation and Confirmatory Factor Analysis : CFA and Structural Equation Modeling: SEM by Lisrel. According to the research result, most respondents have opinion about value of using Morhom and marketing mixed with high levels. In addition, the analysis model employed was congruence with empirical data at a high degree with chi-square = 18.71, degree of freedom = 13, P-value = 0.132, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 successively. It can be descripted by the value of using Morhom have a statistically significant direct effect on the marketing mixed and the total effect equal 1.00 The recommendation of this was that the entrepreneurs of Morhom business in Muang district, Phrae province, especially leaders should be aware to build the good value of using Morhom by delivering the benefits of use for more. Moreover, the product development with marketing mixed should focus on quality coupled with a boost sales. In order to satisfy the consumers to use Morhom will affect the happiness, pleasure, social recognition and a sense of accomplishment.
   Keywords Core Value of using Morhom, Marketing Mixed, Morhom
DownLoad