รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  การวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้สุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา ร้านบีแกนคาร์วอช เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ชื่อบทความ (Eng)  The Marketing Strategy Planning Though Appreciative Inquiry for Increasing Quantity of Customer Case Study Bekan Carwash Municicipality Mueang District Sakonnakhon Province
  ผู้เขียน  ทาริกา ภาณุวัฒน์ไพศาล
  ข้อมูลผู้เขียน  *นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558)
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การศึกษาอิสระเรื่องการวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้สุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาร้านบีแกนคาร์วอช เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ด้านบวกของผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์โดยใช้สุนทรียสาธกและนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการของร้านบีแกนคาร์วอช โดยใช้ทฤษฎีสุนทรียสาธก ในการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงบวกจากตัวอย่าง 60 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้ใช้บริการร้านบีแกนคาร์วอช 40 คนและผู้ใช้บริการร้านคาร์แคร์อื่นๆในเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 20 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นจุดร่วมและปัจจัยที่เป็นจุดเด่น จากนั้นนำมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สออาร์ (SOAR Analysis) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการแบบ 8Ps (Marketing Mix for Services 8Ps) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และแนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Cooperation Social Responsibility : CSR) จากการศึกษาทำให้ได้แผนกลยุทธ์ทางการตลาด 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด จากผลการดำเนินการพบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ใช้เวลาในการให้บริการลดลง 15%-25% การแก้ไขงานลดลง และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้บริการระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ในพ.ศ.2557และพ.ศ.2558 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 22.03% ซึ่งกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการร้านบีแกนคาร์วอชได้จริง
  คำสำคัญ กลยุทธ์การตลาด, สุนทรียสาธก, ธุรกิจคาร์แคร์, การเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ
  Abstract
     Independent Study of The marketing strategy planning though appreciative inquiry for increasing quantity of customer case study Bekan Carwash municipality Muang district Sakon Nakhon province objective are discover positive experiences of car care customer apply appreciative inquiry and use data from this discovery for planning marketing strategy for increase quantity of Bekan Carwash customer. Usage appreciative inquiry in interview sample 60 people for discover positive experiences. Segmentation are Bekan Carwash‘s customer 40 people and other car care’s customer in municipality Meung district Sakon Nakhon Province 20 people. And use information for analysis convergence and divergence. The use analysis with concept and theory include SOAR analysis, Marketing Mix for service (8Ps), Customer Relationship Management (CRM) and Cooperation Social Responsibility (CSR). Planning 3 marketing strategy include Cooperation Social Responsibility strategy, Increasing efficiency in services strategy and Promotion strategy. Result of operations are staff increase efficiency decrease time of services 15%-25%. Compare quantity of Bekan Carwash’s customer from January to August in 2014 and 2015 quantity increase every month 2.16-54.95%. So this marketing strategy planning can increase quantity customer of Bekan Carwash
   Keywords Marketing Strategy, Appreciative Inquiry, Carcare Business, Increasing Quantity Customer
DownLoad