รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท พี พี (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
  ชื่อบทความ (Eng)  Factors Affecting Job Satisfaction of Operators form P P (Thailand) Company Limited in Amata Na Korn Industrial Estate Changwat Chonburi
  ผู้เขียน  ภาวิณี บุญสมศรี* พัฒน์ พัฒนรังสรรค์**
  ข้อมูลผู้เขียน  *นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558) **Ph.D. สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2554), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำภาควิชา เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท พี พี (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท พี พี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบจำลองโลจิต ผลการวิเคราะห์แบบจำลองโลจิตพบว่า ปัจจัยที่สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท พี พี (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย โรคประจำตัว พฤติกรรมและลักษณะการทำงาน ส่วนปัจจัยด้านองค์การ พบว่า ด้านรายได้ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และความมั่นคงในงาน เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญและสามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท พี พี (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
  คำสำคัญ พฤติกรรมการทำงาน ,ลักษณะการทำงาน ,ความพึงพอใจในงาน, ปัจจัยด้านองค์การ
  Abstract
     The objectives of this study were study an overview of operators in automotive manufacturing of PP (Thailand) Company in Amata Nakhon Industrial Changwat Chon Buri for study to factors affecting job satisfaction .The primary data were obtained from questionnaire surveyed from 400 operators who worked at PP (Thailand) Company Limited. The analytical tools employed were percentage, arithmetic mean, standard deviation and logit model. The result according to logit model showed that factors which significantly explained job satisfaction of operators from PP (Thailand) Company Limited at a statistical significance level of 0.10 were age, education, average monthly income, disease condition behavior and job characteristics at a statistical significance level of 0.10. Moreover, the organization factors which significantly affected job satisfaction of operator were income, welfare, working environment, safety, relationship with peers and job stability.
   Keywords Work Behavior, Job Characteristics, Job Satisfaction, Organization Factors
DownLoad