รูปหน้าปก บทนำสารบัญ
วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 11  ฉบับที2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
     รายละเอียดบทความ  
  ชื่อบทความ (ไทย)  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
  ชื่อบทความ (Eng)  The Relationship Between Good Human Relations and Job Efficiency on Manufacturing Business Accountants in the Roi Et Province
  ผู้เขียน  บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
  ข้อมูลผู้เขียน  * บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) สาขาบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554), ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  บทคัดย่อภาษาไทย
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับประสิทธิภาพ การทำงานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 85 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า นักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนาศักยภาพของตน ด้านการเรียนรู้ความรับผิดชอบ และด้านการติดต่อสื่อสาร และนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเวลา ด้านคุณภาพ และด้านปริมาณ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้านการพัฒนาศักยภาพของตนมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ด้านเวลา และด้านคุณภาพ และ 2) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้านการเรียนรู้ความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
  คำสำคัญ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, ประสิทธิภาพการทำงาน, และนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม
  Abstract
     This research aimed to test the relationship between good human relations with job efficiency on Manufacturing Business Accountants in the Roi Et Province. Using questionnaire as an instrument for collecting data from 85 manufacturing business accountants in the Roi Et Province. Statistic methods used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, multiple correlation analysis, and multiple regression analysis. The results of the study revealed that the manufacturing business accountants with having good human relations as a whole and in each of these aspects at a high level self – development, responsibility, and communications. The manufacturing business accountants with having job efficiency as a whole and in each of these aspects at a high level ; time, quality and quantity. According to analyses of relationships and effects, the following were found : 1) the good human relations in aspects of self – development had positive relationships with and effects on job efficiency as a whole of time and quality. 2) the good human relations in responsibility had positive relationships with and effects on job efficiency as a whole.
   Keywords Good Human Relations, job Efficiency, Manufacturing Business Accountants
DownLoad