รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำ
“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”
(รายนามเรียงตามตัวอักษร)

สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการและเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชนนท์ บึงไกร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร
สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
สำนักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เจรียงประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.รัชพันธ์ เชยจิตร
สำนักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ วัธนารวี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
สำนักวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดร.วันนิวัต ปันสุวงค์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วรรณอุดม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ขันธุวาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ